TRIỂN KHAI CẬP NHẬT, BỔ SUNG CÁC TRƯỜNG THÔNG TIN CHƯA ĐÚNG, CHƯA ĐỦ TẠI PHẦN MỀM CSDL VỀ CBCCVC ĐẢM BẢO ĐỒNG BỘ VỚI CSDLQG VỀ CBCCVC

Đăng lúc: 07:00:00 02/05/2024 (GMT+7)

TRIỂN KHAI CẬP NHẬT, BỔ SUNG CÁC TRƯỜNG THÔNG TIN CHƯA ĐÚNG, CHƯA ĐỦ TẠI PHẦN MỀM CSDL VỀ CBCCVC ĐẢM BẢO ĐỒNG BỘ VỚI CSDLQG VỀ CBCCVC

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SẦM SƠN

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1616              /UBND-NV

V/v soát, bổ sung, làm sạch; nâng cấp, bảo mật CSDL về CBCCVC.

Sầm Sơn, ngày 05    tháng 4 năm 2024

Kính gửi:

-  Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp công lập;

-   UBND các xã, phường.

 

Thực hiện Công văn số 618/SNV-CCVC ngày 25/3/2024 của Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 1328/BNV-VP ngày 03/10/2023 của Bộ Nội vụ về việc bổ sung và làm sạch cơ sở dữ liệu về CBCCVC. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị:

Triển khai cập nhật, bổ sung các trường thông tin chưa đúng, chưa đủ tại Phần mềm CSDL về CBCCVC đảm bảo đồng bộ với CSDLQG về CBCCVC; chịu trách nhiệm trước các trường giữ liệu đã cập nhật về tính Đúng - Đủ - Sạch của dữ liệu hồ sơ CBCCVC. Các thông tin cần rà soát, bổ sung theo nhóm dữ liệu và đính kèm tài liệu minh chứng... cụ thể:

1.  Thông tin bản;

2.  Tuyển dụng, quá trình công tác (QĐ tuyển dụng, hết tập sự................................................................. );

3.  Lương, phụ cấp chức vụ (QĐ các kỳ nâng lương.......................................................... );

4.  Trình độ đào tạo, bồi dưỡng (các Văn bằng chứng chỉ................................................................ );

5.  Khen thưởng, kỷ luật (giấy khen.. );

6.  Đặc điểm lịch sử bản thân;

7.  Thông tin khác;

8.  Kết quả xếp loại chất lượng (Kết quả xếp loại của cấp thẩm quyền);

9.  Hoàn cảnh kinh tế gia đình.

(Có danh sách tài khoản hướng dẫn đăng nhập kèm theo).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các phòng, ban, đơn vị liên hệ với phòng Nội vụ (qua đồng chí Lương Quang Đông) để được huớng dẫn.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Lưu: NV.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Văn

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc