Số: 138/CV - PGD&ĐT V/v tiếp tục thực hiện Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”.

Đăng lúc: 09:36:03 08/04/2020 (GMT+7)

Thực hiện Công văn số 840 /SGDĐT- CTTT ngày 3 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung sau:

 Thực hiện Công văn số 840 /SGDĐT- CTTT ngày 3 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Các nhà trường tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 112/KH – PGD&ĐT ngày 13/3/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

 - Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên mạng Internet.

- Thời gian thi:  Từ ngày 06/4/2020 đến 06/7/2020.

- Thể lệ cuộc thi đã gửi kèm theo KH 112/PGD ngày 13/3/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2. Tiếp tục truyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi; khuyến khích, tạo điều kiện để đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường hưởng ứng và tích cực tham dự Cuộc thi.

3. Do thời gian giáo viên và học sinh đang nghỉ vì dịch Covid, vì vậy các nhà trường thông báo kịp thời tới toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh để tham gia đầy đủ và đúng thời gian quy định.

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường nghiêm túc triển khai và thực hiện. Định kỳ hằng tháng, báo cáo số lượng cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh tham gia cuộc thi của nhà trường về PGD&ĐT trước ngày 27 các tháng (từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2020) qua địa chỉ email luyenkhanhpgdss@gmail.com để  PGD&ĐT tổng hợp và báo cáo.