QUYẾT ĐỊNH V/v Trả lại 60% tiền học phí kỳ I cho phụ huynh học sinh năm học 2022 – 2023

Đăng lúc: 00:00:00 11/09/2023 (GMT+7)

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ SẦM SƠN

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG CHÂU

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 47/QĐ-MNQC

         Quảng Châu, ngày 4 tháng 9  năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Trả lại 60% tiền học phí kỳ I cho phụ huynh học sinh

năm học 2022 – 2023

 
 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG CHÂU

 

Căn cứ chức năng quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Mầm non.

Căn cứ Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy biên chế vào tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ- HĐND ngày 24/03/2023. Về việc sửa đổi mức thu học phí năm học 2022 – 2023.

Căn cứ quyết định bổ sung dự toán số 2990/QĐ-UBND ngày 24/08/2023.

           Căn cứ vào tình hình thu học phí thực tế tại nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định chi trả lại 60% tiền học phí nộp thừa cho phụ huynh học sinh kỳ I năm học 2022 – 2023.

Kinh phí chi trả lần 2:  99.792.000đ ( Chín mươi chín triệu bảy trăm chín mươi hai nghìn  đồng chẵn)

Có danh sách kèm theo

Điều 2. Số tiền chi đủ theo kế hoạch đề ra, được trích từ nguồn ngân sách bổ sung năm 2023.

Điều 3. Bộ phận kế toán – Thủ quỹ và học sinh có tên ở diều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

- Như điều 1.

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

                        Đã ký

 

 

          Nguyễn Thị Thanh Hà