KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC VỀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, VI PHẠM PHÁP LUẬT, HIV/AIDS, MA TÚY, MẠI DÂM TRONG NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2024

Đăng lúc: 00:00:00 27/03/2024 (GMT+7)

 

UBND THÀNH PHỐ SẦM SƠN

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Số 126 /CV- PGDĐT

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sầm Sơn, ngày 22  tháng 3 năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai Chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong Ngành giáo dục năm 2024

 

Thực hiện Kế hoạch số 888/KH-SGD&ĐT ngày 19/3/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong Ngành giáo dục năm 2024. Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch hướng dẫn các nhà trường triển khai thực hiện với các nội dung sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.  Mục đích

-   Triển khai Kế hoạch số 243/KH-BGDĐT ngày 11/3/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong Ngành giáo dục năm 2024.

-  Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và các Chương trình, Kế hoạch, Chỉ thị của Bộ GDĐT về phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm.

-   Tăng cường công tác quản lý về phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong Ngành giáo dục; phòng ngừa hiệu quả tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh, học viên, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

-   Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong cán bộ, quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh trong các cơ sở giáo dục (sau đây gọi chung là các thành viên cơ sở giáo dục).

2.  Yêu cầu

-  Các nhà trường phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể, nhân tại địa phương có liên quan để thực hiện các nội dung công việc được giao.

-   Tổ chức triển khai các nội dung công việc được giao bảo đảm nghiêm túc, đúng tiến độ, hiệu quả cao.

II.  NỘI DUNG

-   Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 01/12/2021 về việc triển khai công tác cai nghiện và quản lý


sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; Công văn số 1294/UBND-VX ngày 06/02/2023 về việc giao triển khai thực hiện Quyết định số 356/QĐ-BGDĐT ngày 03/02/2023 của Bộ GDĐT về Dự án “ Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025”; Công văn số 16893/UBND-KSTTHCNC ngày 23/10/2023 về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động “tín dụng đen”; Công văn số 1279/UBND-VX ngày 25/01/2024 về việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ GDĐT về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 06/02/2024 về Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024; Công văn số 2235/UBND-KSTTHCNC ngày 21/02/2024 về việc giao triển khai thực hiện Kế hoạch công tác phòng chống tội phặm năm 2024 của Ban Chỉ đạo 138/CP và các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người.

-  Tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản học sinh nhằm nâng cao công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh.

-   Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng đợt cao điểm phòng chống tội phạm, ma túy trong trường học vào dịp tháng hành động phòng chống ma túy, buôn bán người và ngày lễ, ngày Tết và đầu năm học mới 2024-2025;

-  Phối hợp giữa nhà trường với gia đình và các cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương trong công tác quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật cho học sinh;

III.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý học sinh, nhằm nâng cao công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh.

IV.  KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách Nhà nước, kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, nguồn tài trợ và nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

-   Các nhà trường thường xuyên chỉ đạo việc lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm cho học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt


dưới cờ, tọa đàm, sinh hoạt Đoàn, Đội; qua trang tin điện tử, mạng hội, diễn đàn, phát thanh nội bộ và các hình thức phù hợp khác;

-   Tổ chức các hoạt động hưởng ứng đợt cao điểm phòng chống tội phạm, ma túy trong nhà trường vào dịp tháng hành động phòng chống ma túy, buôn bán người và ngày lễ, ngày Tết và đầu năm học mới 2024-2025.

 

Nơi nhận:

-  UBND TP (báo cáo)

-  Công an TP (phối hợp);

-  Các trường MN, TH, THCS (thực hiện)

-  Lưu VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Hoàng Thị Thùy Dương

 

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc